JUNO SPACECRAFT: A SPACECRAFT TO UNLOCK THE SECRET OF JUPITER

ufabet present : ยานอวกาศจูโน(Juno spacecraft) ถูกส่งออกจากโลกไปเมื่อ 5 เดือนสิงหาคม 2011 แล้วก็กำลังจะเดินทางไปถึงดาวพฤหัสฯกลางปีนี้ ในวันที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2016 โดยใช้เวลาเดินทางนานแทบ 5...

View more →